• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه ۱۳۸۵
  • زیربنا ۱۵۰۰۰ مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز با زیربنایی بالغ بر ۱۵۰۰۰ مترمربع تحت نظارت مهندسین مشاوره ایران آرک در سال ۱۳۷۱ آغاز و در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.

X