• اطلاعات پروژه
  • تاریخ اتمام پروژه 1392
  • زیربنا 32000 مترمربع
  • آدرس تبریز

توضیحات پروژه

مجتمع های مسکونی باران و نگاران شهرک جدید سهند در قالب مسکن مهر جمعا در 364 واحد تحت نظارت مهندسین مشاور زمین ژرفاب با زیر بنایی جمعا بالغ بر 32000 مترمربع در سال 1390 آغاز و در سال 1392 به اتمام رسید.

X